Hľadať

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

v znení neskorších právnych predpisov

 

Vážený užívateľ,

 

za účelom zabezpečenia používania portálu mojzoznam.sk potrebujeme vaše osobné údaje. Tieto spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,  pričom použité budú výlučne na stanovený účel.

 

 1. Prevádzkovateľ
 1. Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť:

Obchodné meno:    Glizz s.r.o.

Registrácia:            spol. zap. v Obchodnom reg. OS Bratislava, odd. Sro, vl. č. 94187/B

Sídlo:                      Družstevná 15, 900 43 Hamuliakovo

Zast.:                      Erik Hallon, konateľ

IČO:                        47 513 993

DIČ:                        2023936057

IČ DPH:                  Nie je platcom DPH

email:                      info@mojzoznam.sk

tel.:                          +421 911410939

 (ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom registrácie užívateľa na portáli mojzoznam.sk a realizovania marketingových aktivít.

 

 1. Zoznam spracúvaných osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ  spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • pohlavie,
 • mesto,
 • email.

 

 1. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ získava osobné údaje v rozsahu potrebnom na registráciu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby.
 2. Dotknutá osoba poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom registrácie na portáli a jeho používania prostredníctvom registračného formulára.
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu používania portálu až do vymazania užívateľského účtu.
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom internetovej stránky www.mojzoznam.sk pri registrácii. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu 5 rokov. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
 5. Dotknutá osoba súhlasí, aby prevádzkovateľ poskytol jej osobné údaje tretej osobe za účelom zabezpečenia používania portálu a zlepšovania služieb.
 6. Udelením súhlasu podľa čl. 4 ods. 5 týchto podmienok, udeľuje dotknutá osoba zároveň súhlas so spracúvaním jej osobných údajov na účely priameho marketingu prostredníctvom elektronickej pošty podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisoch.

 

 1. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje o dotknutých osobách tretím osobám len v nevyhnutnej miere za účelom zabezpečenia poskytovania služieb. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje:
 • podnikateľom registrovaným na portáli.

2)   Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na zabezpečenie poskytovania služieb. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje:

 • IT správcovi Martinovi Ondrejmiškovi.

 

 1. Zverejnenie osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje dotknutých osôb.  
 1. Poučenie o právach dotknutej osoby
 1. Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa
 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
 1. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.
 1. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 cit. zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 3. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 1. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 2. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 3. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 4. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c)e) až h) a ods. 3 až 5 zákona  vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
 5. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 
 6. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 7. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

 

 1. Zodpovednosť prevádzkovateľa
 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
 2. Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.

 

 1. Záverečné ustanovenia
 1. Tieto podmienky spracúvania osobných údajov platia v znení uvedenom na stránkach portálu  www.mojzoznam.sk.
 2. Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa portálu, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 3. Tieto podmienky spracúvania osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.11.2016.

 

Vypracovala:     JUDr. Barbora Hambalek Lániková

 Lanikova Group, s.r.o.

 advokátska kancelária