Hľadať

Obchodné podmienky pre užívateľov

Článok I

Základné ustanovenia

 1. Tieto podmienky používania upravujú používanie portálu mojzoznam.sk užívateľmi a podnikateľmi a právne vzťahy medzi prevádzkovateľom, podnikateľom a užívateľom.
 2. Tieto podmienky používania sú pre užívateľa a podnikateľa záväzné.
 3. Užívateľ a podnikateľ prejaví súhlas s týmito podmienkami používania pri registrácii na portáli mojzoznam.sk.

 

Článok II

Vymedzenie základných pojmov

 1. Prevádzkovateľom portálu mojzoznam.sk (ďalej len „portál“) je spoločnosť:

Obchodné meno:    Glizz s.r.o.

Registrácia:            spol. zap. v Obchodnom registri OS Bratislava, odd. Sro, vl. č. 94187/B

Sídlo:                      Družstevná 15, 900 43 Hamuliakovo

Zast.:                      Erik Hallon, konateľ

IČO:                        47 513 993

DIČ:                        2023936057

IČ DPH:                  Nie je platcom DPH

email:                      info@mojzoznam.sk

tel.:                          +421 911410939

 1. Užívateľ je fyzická osoba, ktorá používa portál za účelom vyhľadávania ponúk, porovnávania cien tovarov a vytvárania zoznamov vybraných tovarov.
 2. Podnikateľ je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s prevádzkovateľom zmluvu o poskytovaní služieb za účelom ponúkania tovaru predávaného prostredníctvom svojeho e-shopu na portáli.
 3. Portál je internetová stránka mojzoznam.sk, ktorá slúži na porovnávanie cien tovarov predávaných podnikateľmi prostredníctvom svojich e-shopov a na vytváranie jednotlivých zoznamov užívateľmi.
 4. E-shop je internetový obchod, prevádzkovaný podnikateľom pod vlastnou doménou, ktorý je napojený na portál.
 5. Tovar je predmet alebo služba, ponúkaná podnikateľom prostredníctvom svojho e-shopu napojeného na portál.
 6. Ponuka je ponuka tovaru ponúkaného podnikateľom prostredníctvom svojho e-shopu, ktorá je súčasne zverejnená aj na portáli.
 7. Úžívateľským účtom je účet užívateľa alebo podnikateľa obsahujúci jeho osobné údaje a údaje o vytvorených zoznamoch.
 8. Prihlasovacími údajmi sú údaje, ktoré musí užívateľ alebo podnikateľ zadať pri vstupe do svojho užívateľského účtu (email a heslo).
 9. Službou je každá služba poskytovaná prevádzkovateľom portálu užívateľovi a podnikateľovi v súvislosti s ich používaním portálu.
 10. Zoznamom je zoznam vytvorený registrovaným užívateľom obsahujúci ním vybraný tovar.
 11. Obsahom sa rozumejú všetky zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovo-obrazové záznamy, text, grafy, softvér, a iné dáta, ktoré je možné uložiť a vytvorené, použité v súvislosti s využívaním služby.
 12. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58272 172, fax: 02/58272 170.

 

Článok III

Užívateľský účet

 1. Užívateľ je oprávnený využívať portál na účely vyhľadávania a prezerania ponúk  a porovnávania cien tovarov bez registrácie. Na využívanie niektorých doplnkových služieb, ako napríklad vytvorenie zoznamu, zdieľanie zoznamu, pozývanie iných osôb na využívanie portálu a iné, je potrebná registrácia užívateľa. Podnikateľ môže využívať portál v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb za účelom ponuky svojho tovaru len po registrácii.
 2. Užívateľ a podnikateľ si vytvorí užívateľský účet prostredníctvom registrácie na portáli. Registrovať sa je možné vyplnením registračného formulára alebo cez už existujúci účet na sociálnej sieti Facebook.
 3. Podmientou vytvorenia užívateľského účtu je prejavenie súhlasu s týmito podmienkami používania.
 4. Užívateľ je povinný uviesť v registračnom formulári pravdivé údaje.
 5. V prípade, že si jedna osoba vytvorí užívateľský účet aj ako užívateľ a podnikateľ, môže si následne tieto užívateľské účty spojiť.  
 6. Užívateľ má možnosť prihlásiť sa do svojho užívateľského účtu zadaním e-mailu a hesla alebo prostredníctvom účtu na sociálnej sieti Facebook a spravovať údaje v ňom uložené.
 7. Užívateľ a podnikateľ je povinný dbať na to, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho užívateľského účtu a je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov, inak zodpovedá za škodu, tým spôsobenú prevádzkovateľovi.
 8. Užívateľ a podnikateľ je oprávnený kedykoľvek svoj užívateľský účet vymazať. Vymazaním užívateľského účtu natrvalo zaniká všetok obsah, ktorý v ňom bol uložený.

 

Článok IV

Ponuka tovaru

 1. Prevádzkovateľ poskytuje podnikateľovi automatizovaný softvérový prostriedok, prostredníctvom ktorého môže podnikateľ umiestňovať ponuky svojho tovaru na portái. Ponuky sú automaticky aktualizované každých 24 hodín.
 2. Na portáli sú zverejňované len ponuky registrovaných podnikateľov. Portál neobsahuje ponuky tovarov všetkých podnikateľov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť v rámci SR, a preto prevádzkovateľ nezaručuje, že porovnávanie cien tovarov je úplné.
 3. Ponuka zverejnená na portáli obsahuje najmä
 1. názov tovaru,
 2. špecifikáciu tovaru,
 3. cenu tovaru,
 4. fotografiu tovaru.
  1. Informácie obsiahnuté v ponuke vychádzajú len z informácií zverejnených podnikateľom na svojom e-shope. Prevádzkovateľ nezaručuje pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť zverejnených údajov. Podnikateľ zodpovedá za pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť zverejnených údajov a za ich zhodu s údajmi zverejnenými na svojom e-shope.
  2. Ponuka odkazuje len na konkrétny tovar ponúkaný podnikateľom na svojom e-shope. Objednať tento tovar je možné len prostredníctvom e-shopu podnikateľa. Užívateľ nemá možnosť objednať tovar prostredníctvom portálu. Prevádzkovateľ nie je účastníkom zmluvného vzťahu, ktorý vzniká medzi užívateľom a podnikateľom na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy.
  3. Podnikateľ zodpovedá za plnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a iných relevantných právnych predpisov, a to najmä, nie však výlučne riadne poskytnutie informácií pred uzatvorením zmluvy, dodanie tovaru a plnenie si ďalších povinností vyplývajúcich z uvedených zákonov. Prevádzovateľ žiadnym spôsobom nekontroluje a ani nezodpovedá  za plnenie zákonných povinností podnikateľom.
  4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne tretej osobe v súvislosti s používaním portálu a uzatvorením kúpnej zmluvy s podnikateľom.

 

Článok V

Vytvorenie zoznamu

 1. Registrovaný užívateľ je oprávnený vytvárať si neobmedzený počet zoznamov. Vytvoriť zoznam je možné až po prihlásení sa do užívateľského účtu.
 2. Do vytvoreného zoznamu môže užívateľ
 1. ukladať obľúbený tovar ponúkaný na portáli jednotlivými podnikateľmi,
 2. ukladať zaujímavé články zverejnené na internete.

Vytvorené zoznamy môže užívateľ zoraďovať podľa dátumu významných údalostí (napr. vianoce, narodeniny, svadba).

3.     Vytvorený zoznam môže užívateľ zdieľať medzi priateľmi registrovanými na portáli.

 

Článok VI

Spôsob používania portálu užívateľom

 1. Užívateľ má právo využívať tento portál pre vlastnú potrebu. Užívateľ využíva tento portál okrem iného aj za účelom prezerania ponúk, vyhľadvania, porovnávania cien tovarov jednotlivých podnikateľov, vyhľadávania najvýhodnejších ponúk podnikateľov, ukladania si ponúk tovarov, vytvárania zoznamov a zdieľania zoznamov.
 2. Podnikateľ má právo využívať tento portál v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb. Podnikateľ využíva tento portál okrem iného aj za účelom umiestňovania ponuky svojho tovaru na stránkach portálu.
 3. Popis jednotlivých služieb sprístupňovaných poskytovateľom užívateľovi a podnikateľovi vyplýva z týchto podmienok používania, obchodných podmienok a obsahu portálu.
 4. Užívateľ a podnikateľ je povinný pri využívaní tohto portálu a v súvislosti s ním postupovať len v súlade s týmito podmienkami používania, obchodnými podmienkami a platným právnym poriadkom SR.
 5. Užívateľ a podnikateľ sa zaväzuje, že nebude používať portál spôsobom, ktorý by ohrozoval alebo porušoval práva a právom chránené záujmy prevádzkovateľa a tretích osôb alebo spôsobom ktorý by bol spôsobilý spôsobiť škodu prevádzkovateľovi, užívateľovi, podnikateľovi alebo tretím osobám.
 6. Podnikateľ sa zaväzuje zverejňovať na len také ponuky a obsah, ktorý neporušuje zákon, zákon neobchádza a nie je v rozpore s dobrými mravmi. Podnikateľ sa zaväzuje  zdržať sa zverejňovania takých ponúk a obsahu, ktorý by poškodzoval práva a právom chránene záujmy prevádzkovateľa a tretích osôb, ako napríklad práva plynúce z duševného vlastníctva.
 7. Prevádzkovateľ má právo vymazať obsah, ktorým by užívateľ alebo podnikateľ porušoval zákon, zákon obchádzal, ktorý by sa priečil dobrým mravom alebo poškodzoval prevádzkovateľa alebo tretiu osobu.
 8. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie práv alebo právom chránených záujmov tretích osôb spôsobené užívateľom.
 9. Užívateľ a podnikateľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne prevádzkovateľovi v súvislosti s konaním alebo opomenutím konania, ktoré je v rozpore s týmito podmienkami používania, obchodnými podmienkami alebo zákonom. Užívateľ a podnikateľ sa zaväzuje nahradiť tiež škodu, ktorá vznikne v súvislosti s uplatnením si nárokov treťou stranou, v prípade, že táto škoda vznikla na základe používania služby užívateľom v rozpore so zákonom alebo v súvislosti s tým. 
 10. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za stratu, zneužitie, zničenie, prípadne iný zásah do obsahu užívateľa.

 

Článok VII

Záruka

 1. Prevádzkovateľ poskytuje užívateľovi a podnikateľovi virtuálny priestor tak ako „stojí a leží“. Prevádzkovateľ nezodpovedá za sústavné riadne fungovanie portálu.
 2. V prípade obmedzenia funkčnosti portálu nemá užívateľ ani podnikateľ žiadne nároky s tým súvisiace.  
 3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne užívateľovi, podnikateľovi alebo tretej osobe v súvislosti s používaním portálu. Pre prípad vzniku sporu medzi užívateľom, podnikateľom príp. aj treťou stranou, prevádzkovateľ nie je účastníkom tohto sporu, ani do neho žiadnym spôsobom nezasahuje.

 

Článok VIII

Autorské práva

 1. Portál a všetok obsah na ňom zverejnený prevádzkovateľom je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. autorský zákon autorským dielom prevádzkovateľa, ktorý k nemu vykonáva všetky osobné a majetkové práva autora.
 2. Portál a jeho obsah je voľne prístupný pre užívateľov a podnikateľov, ktorí ho môžu použiť výhradne na účely vymedzené týmito podmienkami používania. Každé použitie diela, najmä vytvorenie rozmnoženiny,  jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos, si vyžaduje súhlas autora. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je použitie diela na iné ako vymedzené účely zakázané.

 

Článok IX

Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú v súlade s § 15 ods. 1 tohto zákona zverejnené v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

Článok X

Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť , pridať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania. Zmeny alebo úpravy nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom zverejnenia na portáli. Pravidelne sledovať zmeny podmienok používania  je povinnosťou užívateľa a podnikateľa.
 2. Podmienky používania a akékoľvek právne vzťahy, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním portálu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 4. Tieto podmienky používania sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 5. Podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť od 25.11.2016.

 

Vypracovala:   JUDr. Barbora Hambalek Lániková

Lanikova Group

advokátska kancelária