Hľadať

Obchodné podmienky pre e-shopy

Článok I

Základné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb, uzatvorenej na diaľku medzi prevádzkovateľom a podnikateľom. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb a podnikateľ sa zaväzuje ich dodržiavať.
 2. Podnikateľ prejavuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami registráciou na portáli mojzoznam.sk

 

Článok II

Vymedzenie základných pojmov

 1. Prevádzkovateľom portálu mojzoznam.sk (ďalej len „portál“) je spoločnosť:

Obchodné meno:    Glizz s.r.o.

Registrácia:            spol. zap. v Obchodnom registri OS Bratislava, odd. Sro, vl. č. 94187/B

Sídlo:                      Družstevná 15, 900 43 Hamuliakovo

Zast.:                      Erik Hallon, konateľ

IČO:                        47 513 993

DIČ:                        2023936057

IČ DPH:                  Nie je platcom DPH

email:                      info@mojzoznam.sk

tel.:                          +421 911410939

 1. Užívateľ je fyzická osoba, ktorá používa portál za účelom vyhľadávania ponúk, porovnávania cien tovarov a vytvárania zoznamov vybraných tovarov.
 2. Podnikateľ je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s prevádzkovateľom zmluvu o poskytovaní služieb za účelom ponuky tovaru predávaného prostredníctvom svojho e-shopu na portáli.
 3. Zmluvou o poskytovaní služieb je zmluva uzatvorená na diaľku medzi prevádzkovateľom a podnikateľom, predmetom ktorej je záväzok prevádzkovateľa poskytnúť podnikateľovi automatizovaný softvérový prostriedok na umiestňovanie ponuky svojho tovaru na portáli a virtuálny priestor pre zverejnenie ponuky svojho tovaru a záväzok podnikateľa  zaplatiť prevádzkovateľovi riadne a včas dohodnutú cenu za poskytovanie spoplatnených služieb. 
 4. Portál je internetová stránka mojzoznam.sk, ktorá slúži na porovnávanie cien tovarov predávaných podnikateľmi prostredníctvom svojich e-shopov a na vytváranie jednotlivých zoznamov užívateľmi.
 5. E-shop je internetový obchod, prevádzkovaný podnikateľom pod vlastnou doménou, ktorý je napojený na portál.
 6. Tovar je predmet alebo služba, ponúkaná podnikateľom prostredníctvom svojho e-shopu napojeného na portál.
 7. Ponuka je ponuka tovaru ponúkaného podnikateľom prostredníctvom svojho e-shopu, ktorá je súčasne zverejnená aj na portáli.
 8. Službou je každá služba poskytovaná prevádzkovateľom portálu užívateľovi a podnikateľovi v súvislosti s ich používaním portálu.
 9. Zoznamom je zoznam vytvorený registrovaným užívateľom obsahujúci ním vybraný tovar.
 10. Obsahom sa rozumejú všetky zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovo-obrazové záznamy, text, grafy, softvér, a iné dáta, ktoré je možné uložiť a vytvorené, použité v súvislosti s využívaním služby.
 11. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58272 172, fax: 02/58272 170.

 

Článok III

Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb

 1. Registráciou podnikateľa na portáli dochádza k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní služieb, predmetom ktorej je záväzok prevádzkovateľa poskytnúť podnikateľovi automatizovaný softvérový prostriedok na umiestňovanie ponuky svojho tovaru na portáli a virtuálny priestor pre zverejnenie ponuky a záväzok podnikateľa  zaplatiť prevádzkovateľovi riadne a včas dohodnutú cenu za poskytovanie spoplatnených služieb. 
 2. Registráciou na portáli si podnikateľ vytvorí užívateľský účet, prostredníctvom ktorého má prístup k jednotlivým službám ponúkaným prevádzkovateľom.
 3. Registrovať sa môže len podnikateľ, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
 1. prevádzkuje aspoň jeden e-shop,
 2. e-shop nie je ešte na portáli registrovaný,
 3. e-shop je aktívny, pričom prostredníctvom neho podnikateľ ponúka zákazníkom tovar na predaj.
 1. Uzatvorenie zmluvy prevádzkovateľ potvrdí mailom zaslaním oznámenia v elektronickej forme.

 

Článok IV

Cena za služby

 

 1. Prevádzkovateľ poskytuje podnikateľovi automatizovaný softvérový prostriedok na umiesťňovanie ponuky svojho tovaru a virtuálny priestor pre zverejnenie ponuky bezplatne.
 2. Prevádzkovateľ poskytuje podnikateľovi aj spoplatnené služby, spočívajúce vo vedení kampane na vybranú ponuku. Druhy kampaní sú špecifikované na stránke v sekcii Reklamné kampane.
 1. Podnikateľ má možnosť zvoliť si niektorú z ponúkaných kampaní po nadobudnutí potrebného počtu kreditov.
 2. Kredity je možné kúpiť prostredníctvom platobného portálu www.24-pay.sk, pričom minimálna cena je 20 eur. Cena je bez DPH, keďže prevádzkovateľ nie je jej platcom.
 3. Zvolená kampaň sa spustí po pripísaní potrebného počtu kreditov na užívateľský účet podnikateľa.
 4. Po pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet prevádzkovateľa, bude podnikateľovi zaslaná faktúra na zadaný e-mail.

 

Článok V

Ponuka

 1. Na základe uzatvorenej zmluvy je podnikateľ oprávnený umiestňovať ponuky tovaru, ktorý predáva prostredníctvom svojho e-shopu, na portáli.
 2. Tovar zahrnutý v ponuke musí byť dostupný na stránkach e-shopu, pričom môže byť zverejnený na portáli v ponuke len raz s osobitnou URL adresou, na ktorej je zobrazený ponúkaný tovar spolu so špecifikáciou, cenou a možnosťou jeho kúpy.
 3. Informácie o tovaru zverejnené v ponuke musia byť pravdivé a aktuálne, zhotovať sa s informáciami poskytnutými na e-shope a musia sa týkať výlučne ponúkaného tovaru a nie e-shopu ako celku.
 4. Podnikateľ je oprávnený ponúkať na portáli len taký tovar, ktorý je v súlade s právnym poriadkom SR, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a nie je spôsobilý privodiť škodu prevádzkovateľovi, kupujúcim ani iným tretím osobám.
 5. Podnikateľ je oprávnený ponúkať na portáli len taký tovar, ktorý je schopný dodať za podmienok špecifikovaných v ponuke.

 

Článok VI

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Prevádzkovateľ poskytuje podnikateľovi automatizovaný softvérový prostriedok na umiesťňovanie ponuky svojho tovaru a virtuálny priestor pre zverejnenie ponuky svojho tovaru. Prevádzkovateľ tiež poskytuje podnikateľovi vybrané služby v rámci kampane, za ktorú podnikateľ riadne a včas zaplatil.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený podmieniť zverejnenie údajov o podnikateľovi, eshope alebo ponuky  predcházajúcim schválením.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť zverejnenie ponuky alebo zverejnenú ponuku vymazať v prípade, že je v rozpore so zákonom, zákon obchádza, prieči sa dobrým mravom, je v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, podmienkami používania, je v rozpore s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, či tretích osôb alebo ak je spôsobilá spôsobiť škodu prevádzkovateľovi alebo tretím osobám.
 4. Prevádzkovateľ má právo zablokovať podnikateľa a vymazať jeho užívateľský účet, ak konanie podnikateľa je v rozpore so zákonom, zákon obchádza, prieči sa dobrým mravom, je v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, podmienkami používania, je v rozpore s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, či tretích osôb alebo ak je spôsobilá spôsobiť škodu prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. Vymazaním užívateľského účtu sa zmluva zrušuje.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený viesť databázu registrovaných podnikateľov obsahujúcu všetky údaje získané od podnikateľa alebo o podnikateľovi a jeho podnikateľskej činnosti a túto zverejniť na stránkach portálu, a to aj po ukončení trvania zmluvy bez časového obmedzenia. Prevádzkovateľ je oprávnený všetky údaje získané od podnikateľa alebo o podnikateľovi používať v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. Prevádzkovateľ je oprávnený databázu registrovaných podnikateľov poskytnúť svojim zmluvným partnerom.
 6. Podnikateľ je okrem iného povinný aj:
 1. zaplatiť cenu za poskytovanie spoplatnených služieb riadne a včas,
 2. dodržiavať tieto obchodné podmienky, podmienky používania a relevantné právne predpisy.
  1. Podnikateľ nesmie:
 1. porušovať zákon a zákon obchádzať,
 2. konať v rozpore s dobrými mravmi,
 3. ponúkať tovar alebo služby, ktoré sú v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi,
 4. úmyselne klamať a zavádzať užívateľov,
 5. spôsobovať akúkoľvek škodu prevádzkovateľovi alebo užívateľom,
 6. zneužívať zverejnené ponuky na prezentáciu a propagáciu iného tovaru ako toho, pre ktorý bola ponuka zverejnená.

 

Článok VII

Trvanie zmluvy o poskytovaní služieb

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu. Za právny úkon smerujúci k vypovedaniu zmluvy sa považuje vymazanie užívateľského účtu.
 3. Vymazaním užívateľského účtu sa zmluva zrušuje. Pokiaľ dôjde k zrušeniu zmluvy pred tým, ako podnikateľ vyčerpá všetky zakúpené kredity, nemá nárok na vrátenie alikvotnej časti.

 

Článok VIII

Záruka

 1. Prevádzkovateľ poskytuje virtuálny priestor tak ako „stojí a leží“. Prevádzkovateľ nezaručuje  neustálu dostupnosť portálu a poskytovaných služieb.
 2. Podnikateľ nesie zodpovednosť za údaje obsiahnuté vo svojom užívateľskom účte a informácie ním zverejnené na portáli. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za pravdivosť, aktuálnosť informácii zverejnených podnikateľom a za ich súlad so skutočným stavom.
 3. Podnikateľ je v súvislosti s uzatváraním zmlúv na diaľku povinný dodržiavať zákon č. 102/2014 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,  zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a iné relevantné právne predpisy. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nenesie zodpovednosť za neplnenie zákonných povinností podnikateľom.
 4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne podnikateľovi alebo tretej osobe v súvislosti s používaním portálu.

 

Článok IX

Autorské práva

 1. Portál a všetok obsah na ňom zverejnený prevádzkovateľom je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. autorský zákon autorským dielom prevádzkovateľa, ktorý k nemu vykonáva všetky osobné a majetkové práva autora.
 2. Portál a jeho obsah je voľne prístupný pre užívateľov a podnikateľov, ktorí sú oprávnení používať tento portál len v súlade s tými obchodnými podmienkami, podmienkami používania a zákonom. Každé použitie diela, najmä vytvorenie rozmnoženiny,  jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos, si vyžaduje súhlas autora. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je použitie diela na iné ako vymedzené účely zakázané.

 

Článok X

Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť , pridať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok. Zmeny alebo úpravy nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom zverejnenia na portáli. Pravidelne sledovať zmeny obchodných podmienok je povinnosťou podnikateľa.
 2. Tieto obchodné podmienky a akékoľvek právne vzťahy, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním portálu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 4. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 5. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 25.11.2016.

 

Vypracovala:   JUDr. Barbora Hambalek Lániková

Lanikova Group

advokátska kancelária